неотложные состояния в акушерстве - Статьи


Василий Князевич: «Пациент должен знать, платить или нет»

RReRReSSRSSSRR RRSRRRRSSRRRRReS SRRSRRRSSRRRS RSRRSRRRS SRSRSRReSRRRRReS RSSRSRRe. RSRRRe SRRSS RRRSRRRRSS FCR - SRRRRRReR ReRSSReSSSR SRRRRRSS RSRSRR, RRSRRReRRRReR RRRReSReRSRReS SSSRRRRRReR ПП SRSSReSRSReRRSRRR SSRRRR, RRRSRRReSRSReS RRRSRReS.П. Р ССРР SRSRRSRReRRRR ReRSRSRSS RRSSRSRRRRRRSS "ПП" SRSSRRRRR RReRReSSS RRSRRRRSSRRRRReS RRSReRReR RRSRRRReS.- RS RRRRR SRSRR SRRRRRReSS RRRReSReRSRReR SSRSRRe ПП SSRE SSRRRS: RRSRReSRSR (SRRSSS SRRRRRRR RRRReSReRS) RSRSReSRSR (RRRSRReSS RRSRRR RSRSReRS, RRRSRRSRSRRS SRRRSR SRRReS SRRSReRRReSSRR - SRRRRSReRRRRRRR, RRRSRRRSRRRRRR, RRSRReRRRRRR, RRSRReSSRR Fe SR) Fe RRRReSReRSRSS RRRRSS SSRSSRRR SSRRRS (SRReRRSSReSRSSRReR RRRSRReSS - RSSRRRSRRSReRRReRReSRRRRRSR RRRRRRRSS). FRC P RSSS RSRRe, RRSRSSR RRSRSRReRRSSSS SRSSSRS С-RSSRe SRRRReSRSS SSSRRRRRReSS. RSReRRSS P RRRRRSR RRSRRR RSRRRSS SRRSSS RRRRSS, RRSRSReSSSS P SSRSSRRRRRS RSRSS ПП RHSSBs RReSRRSSSRR P rerre RRRRRSSRRRRSR RRSRReSRRS.CPP RRSRR SRSRSRSSS RRRReSReRSRReR SSRSRRe? С SRRRRRR ССР RRRSRS RRRRRR RSSS RRReR Fe RRSSRSRRSR. RSRe СПР РС SRRRRSR RSRReSRSS, RRRS RRSRSRSSSS P P PP PP RRSSRRSSSRR RRRSRRReS RRRRe SRSRRRRSR.- С RRRRRR RRSRReRR RSRSReSRRS RRRReSReRSRRS RRRRSS RSRRRSSRRRSRSSS RSRReRSSRSSRRRRR RRRRRRSRSReRSRSRRe SRRSReRRReRReSRRRRRSRRe RRSRRSRReRRe Fe SRRRRRSRRe RRRSRReSRRRe. RRRReSRSSRR SSRSReRRRSRR P PPP P RRSRR SSSRRR SRRR RSRRSSRRS RRRRRRReSRSR RRRRRRSRRS P RRSRRR.RRRRR RS RSRRRRRe ReRRRRSRSReRRSReS, RSSSRReRRSS ССР RRSSRe С 1000 RSRSRSSRRRRSS RRRSRReS RRRReSReRS, ПП безопасного использования, РРС. РС 30 РР 50% RRSReRRSRR RRSRReSRRReRReSSSSSS RRRRRSRRRRRRR. RRReRReRRe RRRR SRSSRRReSS, SRRRRSS RRSRSRRe. ФКР SSRRR RS RSRRR RSSSRReRRSS RRSRRRR RRRSRReS ПП RRRRSSRRR RSRRRS Fe SRRRRRReR RRSRReSRRSRSS RRSSRRR (ССС С. 150-200.RReSRRRR). RRSRRRSS SSSRRRRRReSS RRSSRR RRRRR RRRRR RR RSRRRRSSSSS С 3000 RRRSRSReR Fe RSReRReRRSSSS ПП RRRSSR SRRRR P 400 ППС. RSRRe P SRRRRRR RRRRSR RRRS РР РР RRSRRSSSSS SRRS RRSRe, ПП SSRRRRReSSS RRRSRSR FRC RRSReRRSRR. С SReSSSRRe, ПП RRRSReSSS, SRSSSS RRRRReSReRRSReS.RRRRRR RSSS RSRRRRRRR RReSSRSRRSReRSReS SSRSReRRRSRR, ReSSRRS Пепси RRRRRRRRSSRR P RRRRRRReS Rres RRRReSReRSRRR RRRRSRe, Ре Р RRRRRR RRSSRR SRRRRRR RRRRRRSRSReRSRRS RRReRReRR ReRSRRSReRRRR RRRRSRe RRSReRRSRR С RSSSSRRe SRSSRSRReSRRe. С RSReSRR RRRSSRSSRSReRRRR RRRReRRReRReRRR.RRRRR RSRRSSRRSSReRRSSSS RRRRRRRReS FRC RRSSSRRRRReSRRSRRRR RRSRRReS (RSRRRRRRReS RRRSRSRSS RSSSRR RSRSReRRSRSRRReRRRR SRSRRReRe rerre RRRRSReRRRReS С ReSRRRSRRRRRReRR SSRRRRSSRSS СПР), SRSRReSS, SSSRRRRRReS RRRReRR-SRSReRRSRRR RRRRSRe (С Rres RRSRRSSSS SSRRReSRSRRe RRRSRSR RSRRe, Р RRSRSRReRRSS Республика RRRSRSSSS RSRRRRRR P), P SRRRR SSRRSReRe SRRSRR RRRRSRe . — РРё Р РРРР СРССРР. РС РСРССР РРСРРСРСРёРРёССРР РРРСССРРРРРРёР. РРРСРРёСС РРРРРС РССС РРРРРРСРСРРё РРС РРёРРРё РСРРР. РРРСРС СРРСРРРССРРСССС РСРРС СРССРРРСР РСРРРёРР РРС РёС РРРСРРРёСРСРёРё: РРСРёРРС С РРСРСРёРРСРР-СРСРРёСРСРРРР РРРСРРСРРРёС Рё РРРРРСРёРРС РРРРРСРРРРР РРРСРР.RSReR RSRRS RRRReRRSSSS RSRRRSRSR RSRRR, SRRSRR RSRRR, RRRRSSSRR ПП RRRSRRReSRSReRe. ОСР R RRRR RRRRRRRReR RRRSRRReSRSReRRRSS RRRReSSReS, ssrr RRRRSSS ПП SRRSReRR. - RRRReRRS P RR ССР RRRSRRReSRRRSS RRRRSSRSS rerre SRRRRRSS RRRSRReSS - SSR RSRRS SRSSRRRR.RS RRSSRRS RSRRSSRRSSRRRe RRSRSRRRRR RRSReRR, RSRRR RSRRReRRSS RRSRRRRRRRSR SSRRRRRRReS, RRRRSReSS Республика РР SRRRRRReS RRSSRSS RRRSSRR - RSSSS RSReRReRRSS PRRS. ФКР RRRRR - ReSReSR ReRRRSSRSR, ПП RSReRRRReSR P ФРГ RRRRRRRSRR SRSSRSRReR.RRRRSSRS RRRR RRRRReSS SSRRSSRR P RRRSSRRRRRReR, Р RRSRR RRReRReRR RSRRS SRRRSRSS SRSSReSRR ПП RRRSRRR RSRRRR.

неотложные состояния в акушерстве - Новости


Василий Князевич: «Пациент должен знать, платить или нет»
Василий Князевич: «Пациент должен знать, платить или нет» Среди самых неотложных мер — создание института семейных врачей, объединение медицинских учреждений на территориальном уровне, аккредитация больниц. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту «ВВ» рассказал министр здравоохранения Василий Князевич. — Мы должны четко разделить медицинские